Влијанието на радикалните десничарски политики врз безбедносната состојба во Источна Европа и Балканот


Дипломски труд на Давид Стефановски на тема: Влијанието на радикалните десничарски политики врз безбедносната состојба во Источна Европа и Балканот, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Филозофски факултет, Институт за безбедност, одбрана и мир, 2017 година.