Карнитин – биотранспортер на ацил групи

Семинарски труд на Благоја Ставров и Александар Танушоски на тема: Карнитин – биотранспортер на ацил групи, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Медицински факултет, Скопје, 2013 година.