Корупцијата во државните институции на Република Македонија

Магистерски труд на Драган Талевски на тема: Корупцијата во државните институции на Република Македонија, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Правен факултет, 2016 година.