Поврзаноста меѓу активизмот и базичните психолошки потреби

Дипломски труд на Марија Грубор на тема: Поврзаноста меѓу активизмот и базичните психолошки потреби, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Филозовски факултет, Институт за психологија, 2014 година.