Проектниот менаџмент во проектот „Свежа Идеја“ во функција на развојот на иновативноста и претприемачката клима во Република Македонија

Дипломски труд на Иван Ѓорѓиевски на тема: Проектниот менаџмент во проектот „Свежа Идеја“ во функција на развојот на иновативноста и претприемачката клима во Република Македонија, објавен во Мај, 2014 во Скопје на Бизнис академијата Смилевски.