ЗАКОН ЗА ВРШЕЊЕ НА ПСИХОЛОШКА ДЕЈНОСТ

Закон за вршење на психолошка дејност објавен во „Службен весник на Република Македонија“ број 6 од 28 јануари 2005 година.