Национална Стратегија за Дроги на Република Македонија (2006-2012)

Национална стратегија за дроги во Република Македонија (2006-2012), Биро за лекови, Министерство за здравство, Скопје, 2007 година.