Магиската и естетската функција на митските слики во традиционалната култура на Јужните Словени

Магиската и естетската функција на митските слики во традиционалната култура на Јужните Словени, Никос Чаусидис, 1996 година.