Поврзаноста меѓу полот, материјализмот и задоволството од животот кај младите возрасни

Дипломски труд на Ана Тодоровска на тема: Поврзаноста меѓу полот, материјализмот и задоволството од животот кај младите возрасни, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филозофски факултет, Институт за психологија, Скопје, 2017 година.