Здравје и затвори – водич на Светската здравствена организација за најважните работи во здравството во затворите

Здравје и затвори – водич на Светската здравствена организација за најважните работи во здравството во затворите, Регионална канцеларија на Светската здравствена организација за Европа, 2007 година.