Здравје и човекови права

Здравје и човекови права, Водич за ресурси за Институтот отворено општество и Фондацијата Сорос фондации, 2007 година.