Морални вредности и морална слика за себе кај адолесценти извидници и неизвидници од машки и женски пол

Дипломски труд на Елена Геровска на тема: Морални вредности и морална слика за себе кај адолесценти извидници и неизвидници од машки и женски пол, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филозофски факултет, Студиска програма: Психологија, Скопје, 2017 година.