Close

30/11/2017

Митски претстави на мајката земја во сликовните медиуми

Митски претстави на мајката земја во сликовните медиуми од Никос Чаусидис, Филозофски факултет – Скопје. Република Македонија.