Close

македонски јазик

a:3:{s:6:"locale";s:5:"mk_MK";s:3:"rtl";i:0;s:9:"flag_code";s:2:"mk";}

Морални вредности и морална слика за себе кај адолесценти извидници и неизвидници од машки и женски пол

Дипломски труд на Елена Геровска на тема: Морални вредности и морална слика за себе кај адолесценти извидници и неизвидници од машки и женски пол, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филозофски факултет, Студиска програма: Психологија, Скопје, 2017 година.

Read More

Здравје и затвори – водич на Светската здравствена организација за најважните работи во здравството во затворите

Здравје и затвори – водич на Светската здравствена организација за најважните работи во здравството во затворите, Регионална канцеларија на Светската здравствена организација за Европа, 2007 година.

Read More

Интервенции за адресирање на ХИВ во програми за игла и шприц во затворите и стратегии за деконтаминација

Интервенции за адресирање на ХИВ во програми за игла и шприц во затворите и стратегии за деконтаминација, Светска здравствена организација, Канцеларија на Обединетите нации за дрога и криминал, Заедничка програма на Обединетите нации за ХИВ/СИДА, Женева, 2007 година.

Read More

Основни принципи за лекување и психосоцијална поддршка на лица зависни од дроги кои живеат со ХИВ/СИДА

Основни принципи за лекување и психосоцијална поддршка на лица зависни од дроги кои живеат со ХИВ / СИДА, Светска здравствена организација, 2006 година.

Read More