Drugs and politics

Drugs and politics

Интервенции за адресирање на ХИВ во програми за игла и шприц во затворите и стратегии за деконтаминација

Интервенции за адресирање на ХИВ во програми за игла и шприц во затворите и стратегии за деконтаминација, Све… Read More

Основни принципи за лекување и психосоцијална поддршка на лица зависни од дроги кои живеат со ХИВ/СИДА

Основни принципи за лекување и психосоцијална поддршка на лица зависни од дроги кои живеат со ХИВ / СИДА, Свет… Read More

Национална Стратегија за Дроги на Република Македонија (2006-2012)

Национална стратегија за дроги во Република Македонија (2006-2012), Биро за лекови, Министерство за здравство, Ско… Read More

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНТРОЛА НА ОПОЈНИ ДРОГИ И ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИИ

Указ на Законот за дополнување на Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции, објавен во… Read More

ЗАКОН ЗА КОНТРОЛА НА ОПОЈНИ ДРОГИ И ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИИ

Закон за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции објавен во „Службен весник на РМ” бр.103/08 Read More