Морални вредности и морална слика за себе кај адолесценти извидници и неизвидници од машки и женски пол

Дипломски труд на Елена Геровска на тема: Морални вредности и морална слика за себе кај адолесценти извидници и неизвидници од машки и женски пол, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филозофски факултет, Студиска програма: Психологија, Скопје, 2017 година.

Published
Categorized as Есеј

Поврзаноста меѓу полот, материјализмот и задоволството од животот кај младите возрасни

Дипломски труд на Ана Тодоровска на тема: Поврзаноста меѓу полот, материјализмот и задоволството од животот кај младите возрасни, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филозофски факултет, Институт за психологија, Скопје, 2017 година.

Published
Categorized as Есеј

Проектниот менаџмент во проектот „Свежа Идеја“ во функција на развојот на иновативноста и претприемачката клима во Република Македонија

Дипломски труд на Иван Ѓорѓиевски на тема: Проектниот менаџмент во проектот „Свежа Идеја“ во функција на развојот на иновативноста и претприемачката клима во Република Македонија, објавен во Мај, 2014 во Скопје на Бизнис академијата Смилевски. Прочитај повеќе

Published
Categorized as Есеј

Карнитин – биотранспортер на ацил групи

Семинарски труд на Благоја Ставров и Александар Танушоски на тема: Карнитин – биотранспортер на ацил групи, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Медицински факултет, Скопје, 2013 година. Прочитај повеќе

Published
Categorized as Есеј

Хомосексуалноста и родителството

Есеј на Марија Грубор на тема: Хомосексуалноста и родителството, сработен за Првата Конференција на студенти на психологија во 2014 година, Скопје.

Published
Categorized as Есеј