Здравје и затвори – водич на Светската здравствена организација за најважните работи во здравството во затворите

Здравје и затвори – водич на Светската здравствена организација за најважните работи во здравството во затворите, Регионална канцеларија на Светската здравствена организација за Европа, 2007 година.

Интервенции за адресирање на ХИВ во програми за игла и шприц во затворите и стратегии за деконтаминација

Интервенции за адресирање на ХИВ во програми за игла и шприц во затворите и стратегии за деконтаминација, Светска здравствена организација, Канцеларија на Обединетите нации за дрога и криминал, Заедничка програма на Обединетите нации за ХИВ/СИДА, Женева, 2007 година.

Основни принципи за лекување и психосоцијална поддршка на лица зависни од дроги кои живеат со ХИВ/СИДА

Основни принципи за лекување и психосоцијална поддршка на лица зависни од дроги кои живеат со ХИВ / СИДА, Светска здравствена организација, 2006 година.

Археологија – Ликовна семиотика – Психологија

Археологија – ликовна семиотика – психологија (интердисциплино согледување на феноменот „Преместување на либидото“), Никос Чаусидис, извадок од „ПСИХОЛОГИЈАТА и другите области: симпозиум; зборник на трудови 2004 година“, Филозофски факултет, Скопје, 2006 година.

Магиската и естетската функција на митските слики во традиционалната култура на Јужните Словени

Магиската и естетската функција на митските слики во традиционалната култура на Јужните Словени, Никос Чаусидис, 1996 година.