Close

Материјал

Здравје и затвори – водич на Светската здравствена организација за најважните работи во здравството во затворите

Здравје и затвори – водич на Светската здравствена организација за најважните работи во здравството во затворите, Регионална канцеларија на Светската здравствена организација за Европа, 2007 година.

Read More

Интервенции за адресирање на ХИВ во програми за игла и шприц во затворите и стратегии за деконтаминација

Интервенции за адресирање на ХИВ во програми за игла и шприц во затворите и стратегии за деконтаминација, Светска здравствена организација, Канцеларија на Обединетите нации за дрога и криминал, Заедничка програма на Обединетите нации за ХИВ/СИДА, Женева, 2007 година.

Read More

Основни принципи за лекување и психосоцијална поддршка на лица зависни од дроги кои живеат со ХИВ/СИДА

Основни принципи за лекување и психосоцијална поддршка на лица зависни од дроги кои живеат со ХИВ / СИДА, Светска здравствена организација, 2006 година.

Read More

Археологија – Ликовна семиотика – Психологија

Археологија – ликовна семиотика – психологија (интердисциплино согледување на феноменот „Преместување на либидото“), Никос Чаусидис, извадок од „ПСИХОЛОГИЈАТА и другите области: симпозиум; зборник на трудови 2004 година“, Филозофски факултет, Скопје, 2006 година.

Read More