Ψ Услуги

Психолошки услуги

Психодијагностички консултации
Психодијагностичката консултација содржи употреба на психолошки мерни инструменти и се заокружува со евентуална препорака за психотериски сесии и/или медикаментозна терапија.

Психолошко советување
Експлорација на актуелни и акутни животни препреки и проблеми и пружање психолошка помош и советување при справување со истите.

Самоодржливи социотераписки групи за поддршка